Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim

StartOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka  w Nowogrodzie Bobrzańskim

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczki


Liczba wolnych miejsc pracy: 3


1.    Przedmiot naboru:
-    Stanowisko: sprzątaczka;
-    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1 im.  Janusza Korczaka   w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2
-    Wynagrodzenie: zgodne z Regulaminem wynagradzania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, 2021 r. poz. 1834 oraz
Dz.U.2021.1960 zm.)

-    Okres zatrudnienia : od 01 sierpnia 2023 r. do  na czas określony /próbny/ z możliwością przedłużenia

-    Wymiar czasu pracy – 1,0 etat  (40 godz. tygodniowo)
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

 2.    Wymagania niezbędne:
-    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;

-    Nieposzlakowana opinia;

-    Wykształcenie minimum podstawowe lub zawodowe

 3.    Wymagania dodatkowe:
-    Umiejętność pracy w zespole.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki, poczucie odpowiedzialności

 4.    Ogólny zakres wykonywanych zadań:
-   Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,
-   Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki,

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań zawiera załącznik: Zakres obowiązków,

 

5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

-    List motywacyjny;

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (poniżej)

- kserokopie świadectw pracy;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych (poniżej)

 

6.    Termin i miejsce składania dokumentów:
-   Termin złożenia ofert upływa z dniem 23 czerwca 2023 r. do godz. 13.00.-   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

-   Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2.

- o wynikach postępowania rekrutacyjnego kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 27 czerwca 2023 r. w godz. od 10.00 do 13.00

- rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 


Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 68 32 76 535

Do pobrania: kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z oświadczeniem do posiadania zdolności do czynności prawnych. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024


Oświadczenie woli

1 - Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

 

2 - Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

3 - Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.


4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim.Informacja dla rodziców

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegają zasady płatności za obiady:

·                opłaty należy uiszczać na rachunek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

·                nr 09 9657 0007 0020 0213 3856 0001

·                w terminie do 10 każdego miesiąca

·                cena obiadu 6,00 zł x ilość dni żywieniowych w miesiącu

·                opis na przelewie: imię i nazwisko dziecka

Nie zmienia się sposób powiadamiania i firma dostarczająca

Odpisy zgłaszać (sms) do godz. 8:00 danego dnia pod nr tel. 603 698 334

PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA NUMER KONTA I PRAWIDŁOWE OPISANIE PRZELEWU


Za obiady za m-c styczeń 2023 płacimy nie wcześniej jak po 1 stycznia 2023.


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/23 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim