www.sp-nowogrod.pl


A oto logo Naszej szkoły
 

o Pracownicy

o Klasy

o Rada Rodziców

o Samorząd Szkolny

o Kalendarz imprez

o Ważniejsze wydarzenia

o Nasze osiągnięcia

o Wspierający

o Nasza historia

o Przydatne linki

  A oto tarcza Naszej szkoły
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nasza Szkoła o

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty okreœlonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.) oraz według procedury udzielania zamówień o wartoœci przekraczającej 20.000 zł netto, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko - Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny projektu budowlanego

Przedmiar robót

Rysunek 1 - plan sytuacyjny

Rysunek 2 - rzut podjazdu

Rysunek 3 - widok A-A, B-B, C-C

Rysunek 4 - przekrój 1-1


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko - Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

Zapytanie ofertowe


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkolnym przy ul. Koœciuszki 42 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty okreœlonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.) oraz według procedury udzielania zamówień o wartoœci przekraczającej 20.000 zł netto, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym przy ul. Koœciuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim Dz. 597/1.

Zapytanie ofertowe

Kosztorys ofertowy

Specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny projektu budowlanego

Rysunek 1 - plan orientacyjny

Rysunek 2 - rzut piwnicy

Rysunek 3 - rzut parteru

Rysunek 4 - rys. aksonometryczny instalacji

Rysunek 5 - zestaw wodomierzowy


Wnioski o przyjęcie do Szkoły bądź kontynuację nauki w Szkole Podstawowej

Zasady rekrutacji do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim na rok szkolny 2017/2018

Karta zgłoszenia dziecka do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego nr 1

Karta zgłoszenia dziecka do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego nr 2


o o o
o

Szkolny zestaw programów nauczania

Przedmiotowy system oceniania - klasy 1-3

Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-6


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne


Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim


ZARZADZENIE NR 0210/08/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 1 września 2014. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Regulamin korzystania z szafek szkolnych